INTEGRITETSPOLICY

För oss på Kvalita Hemtjänst AB är det viktigt att Dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.
Nedan beskrivs hur och varför vi sparar Dina personuppgifter.

 • Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och myndigheter om en incident skulle uppstå i anslutning till vår behandling av personuppgifter

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Kvalita Hemtjänst AB (”Kvalita”) behandlar Dina personuppgifter.
Vi respekterar Din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd. Vi vill försäkra oss om att Du är medveten om vilka typer av information används och hur vi skyddar den.
Denna policy beskriver också Dina rättigheter och hur Du kan kontakta oss vid frågor om användningen av Dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Kvalita Hemtjänst AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter.
Du kan ställa frågor eller begära att vi tar bort Dina personuppgifter genom att antingen ringa till växelnumret 020-105 200 eller mejla till personuppgifter@kvalitahemtjanst.hemsida.eu.

Hur behandlar vi Dina personuppgifter

1, När Du lämnar in handlingar för ansökan om personlig assistans (sökprocess) eller skriver på vårt uppdragsavtal (anlitar oss som anordnare av Din assistans):

 • Personuppgifter: Namn, adress, personnummer, postnummer, ort, telefonnummer, sjukvårdsintyg, kontaktuppgifterna till anhöriga.
 • Ändamål med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag som anordnare.
 • Rättslig grund för behandling: Fullgörande av avtal och samtycke.
 • Lagringstid: Vi lagrar Dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet men högst 2 år efter avslutat uppdrag.

2. När Du blir anställd hos oss som personlig assistent:

 • Personuppgifter: Namn, adress, personnummer, postnummer, ort, telefonnummer, bankkontonummer, kontaktuppgifterna till anhöriga.
 • Ändamål med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag som arbetsgivare.
 • Rättslig grund för behandling: Fullgörande av avtal och samtycke.
 • Lagringstid: Vi lagrar Dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet med högst 7 år efter avslutad anställning.

2. När Du söker arbete hos oss:

 • Personuppgifter: Namn, adress, personnummer, postnummer, ort, telefonnummer.
 • Ändamål med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag som arbetsgivare.
 • Rättslig grund för behandling: Fullgörande av avtal och samtycke.
 • Lagringstid: Vi lagrar Dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet men högst 2 månader efter avslutad rekrytering. Vid särskilda önskemål från Din sida kan vi behålla Dina personuppgifter till framtida rekryteringar eller för assistentpool men aldrig längre än 1 år.

Vilka kan vi dela Dina personuppgifter med?

Kvalita Hemtjänst AB anordnar assistans för Dig som är klient hos oss. För att uppfylla ändamålet behöver vi kommunicera med Försäkringskassan, kommunen, vårdgivare och skolinstitutioner. Samtliga mottagare av kommunicering redan har uppgifter som vi har om Dig.
Kvalita Hemtjänst AB kan i förekommande fall vara nödgad att lämna dina personuppgifter om skyldigheten är förankrad i lag eller för att fullgöra vår avtalsförpliktelse gentemot dig.
Dessa leverantörer ör personuppgiftsbiträden och får behandla Dina personuppgifter enligt ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal. Vi vill försäkra Dig att alla personuppgiftsavtalen är noga kontrollerade och möter kraven i den nya GDPR lagstiftningen.

Var behandlar vi Dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast inom EU/EES, vilket numera är ett krav. Vi ställer samma krav på våra personuppgiftsbiträden och kontrollerar att det tydligt framgår av personuppgiftsbiträdesavtalet.

Särskilt om e-post

Kvalita Hemtjänst AB hanterar personuppgifter i inkommande e-post. När e-brevet är mottaget hanteras det beroende på innehållet. Vi föredrar att Du inte skickar känsliga personuppgifter om Dig eller andra i e-post då det inte är ett säkert sätt att kommunicera.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till återkallande av samtycke

Du har alltid rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om Du återkallar Ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken Du lämnat Ditt samtycke och radera de personuppgifter som behandlades endast med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång till personuppgifter som vi har

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om Dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att får en kopia av denna information.

Rätten till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Upptäcker Du att personuppgifterna är felaktiga, kontakta oss så åtgärdar vi det snarast.

Rätten att bli ”bortglömd”

Du har rätt att få Dina personuppgifter raderade. Personuppgifterna kan raderas först när de inte är nödvändiga för det ändamål som har samlats in för, exempelvis vid avslutad anställning eller vid byte av anordnare.
Rätten att bli bortglömd begränsas av annan tvingande lagstiftning såsom bokföringslagen m fl.
Rätt till att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling.
Du har rätt att invända mot behandling av Dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har alltid rätt att själv få ut de personuppgifter Du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format. Du har även rätt till att får personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Vid frågor kring behandlingen av Dina personuppgifter kan Du kontakta oss på Kvalita Hemtjänst AB genom att antingen ringa till vårt växelnummer som är 020-105 200 eller genom att mejla personuppgifter@kvalitahemtjanst.hemsida.eu.
Om Du anser att vår behandling av Dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har Du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.